Zpráva z inspekce ČŠI - březen 2021

Závěr z kontroly České školní inspekce v ZŠ Dubné ve dnech 22. – 25. 3. 2021

Zaměření na průběh distančního vzdělávání

Ve dnech 22. až 25. 3. 2021 navštívil (i když většinu času jen online) základní školu v rámci řádné inspekční činnosti tým inspektorek České školní inspekce s cílem prověřit úroveň distančního vzdělávání v naší škole.

Tříčlenný tým inspektorek trávil čtyři dny rozhovory s vedením školy a s vyučujícími a provedl celkem 21 náslechů v online hodinách různých ročníků a předmětů, které si inspektorky samy vybraly. V některých případech byly inspektorky v kontaktu rovněž se žáky školy, a dokonce i s rodiči.

Předmětem inspekce byla organizace distančního vzdělávání, technické zajištění výuky, podpora ohrožených žáků, úprava vzdělávacího obsahu, průběh online výuky, aktivizace žáků, způsob hodnocení a další.  Důležitým účelem inspekce bylo zprostředkování zkušeností s distanční výukou mezi školami.

V rámci hospitovaných hodin bylo cílem inspekce především předat učitelům inspiraci v rámci sdílené dobré praxe z jiných škol. Nebyl shledán žádný zásadní nedostatek, případné podněty k dalšímu rozvoji byly diskutovány v rámci pohospitačních pohovorů s učiteli. Toto sdílení zkušeností může být pro naše učitele velmi cenné, nutno dodat, že i naši učitelé měli inspekci co nabídnout, a tak si naopak i inspektorky odnášely novou inspiraci pro online výuku, kterou mohou předat v dalších školách.

Závěry inspekční činnosti je možné shrnout do několika bodů:

Klady:

 • Systém a rozsah distanční výuky je nastaven správně.
 • Byla provedena vhodná redukce učiva.
 • Výuka probíhá podle pevného rozvrhu online hodin.
 • Docházka žáků na online hodiny je téměř stoprocentní.
 • V škole není žádný žák, který by se online výuky nezúčastňoval.
 • Někteří učitelé využívají širokou paletu aplikací pro aktivizaci žáků ve výuce.
 • Jsou organizovány doprovodné motivační aktivity – viz celoškolní sportovní projekt učitelů TV.
 • Škola poskytuje žákům k IT vybavení – v současné době je rozpůjčováno přes třicet zánovních notebooků.

Náměty pro další rozvoj:

 • Více využívat při online hodinách kamery
 • poznámka – využití kamer ovšem poměrně zatěžuje internetové připojení
 • Více aktivizovat žáky při online hodinách.
 • Zvážit zařazení skupinových aktivit a práce ve dvojicích.
 • Úprava hodnocení – přechod na bodový systém a využití slovního hodnocení – byla inspekcí oceněna. Je ovšem potřeba dále rozvíjet, postupně více zařazovat prvky formativního hodnocení, zbavovat se tendence převádět body na známky.

Náměty v rámci inspekční činnosti jsou pro školu cenné, protože organizace distančního vzdělávání proběhla podle uvážení jednotlivých škol a ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebyla školám poskytnuta dostatečná podpora, která by umožnila úroveň distanční výuky napříč školami sjednotit. 

V případě dotazů a pro ověření závěrů inspekční činnosti je možné kontaktovat vedoucí týmu, paní Mgr. Renatu Tvrdíkovou (renata.tvrdikova@csicr.cz).