Nadační fond Čápata

ÚČEL A ČINNOST NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond byl založen v roce 2015 za účelem podpory a rozvoje vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších společenských a hospodářských činností Základní školy a mateřské školy Dubné, jejích žáků, učitelů a ostatního personálu.

V souladu se Zakládací listinou nadačního fondu je jeho účelem především:

  • zabezpečení hmotného zázemí školy včetně jeho vybavení, investice do objektu sídla školy, do školních pomůcek, vnitřního vybavení, financování služeb poskytovaných školou v rámci její činnosti pedagogické a dalších činností souvisejících s provozem školy;
  • zabezpečení a podpora financování výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních, kulturních, osvětových a publikačních činností školy, jejích žáků, učitelů a ostatního personálu školy;
  • zabezpečení a podpora financování stipendií a studijních a jiných pobytů žáků a učitelů v zahraničí nebo v tuzemsku;
  • zabezpečení a podpora financování pobytu učitelů a žáků zahraničních škol nebo jiných tuzemských škol v rámci výměnných studijních programů a pobytů v rámci ostatních činností zajišťovaných školou, zejména pak činností kulturních, sportovních a osvětových;

K naplnění svého účelu nadační fond soustřeďuje peněžní dary od třetích osob na účtu nadačního fondu vedeném u Komerční banky, a.s., pobočka České Budějovice, č. ú. 107-9953820287/0100, a provádí vedlejší výdělečnou činnost v souladu s účelem nadačního fondu a činností školy (například organizace kulturně-vzdělávacích akcí, nákup a prodej zboží), přičemž výtěžky této činnosti slouží k podpoře účelu nadačního fondu.

V roce 2022 byl původní název Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné změněn na Nadační fond Čápata.


PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

Název: Nadační fond Čápata

Právní forma: nadační fond

Zakladatel nadačního fondu: Obec Dubné, Dubné 60, PSČ 373 84, IČ: 00244856

Sídlo: Dubné 35, 373 84 Dubné

: 03801535

Číslo účtu: 107-9953820287/0100

Předseda správní rady: PhDr. Václav Meškan, Ph.D., MBA. (tel.: 725 964 474, email: reditel@zsdubne.cz )


AKTIVITA NADAČNÍHO FONDU


DOKUMENTY

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU

ROZPOČET NADAČNÍHO FONDU

ZPRÁVY REVIZORA